Kikaki, K., Kakogeorgiou, I., Mikeli, P., Raitsos, DE., Karantzalos, K. (2022). MARIDA: A benchmark for Marine Debris detection from Sentinel-2 remote sensing data. PLoS ONE 17(1): e0262247. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262247

Start typing and press Enter to search